W kręgu tematyki synodalnej

W Diecezji Tarnowskiej trwa obecnie V Synod Diecezjalny. Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch święty mówi Kościołowi tarnowskiemu.

 

Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Synod dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego. Ponadto, otwierając się na odpowiednio pojęte „unowocześnienie”, wskazuje drogę i sposoby pracy apostolskiej w diecezji. Rozwiązuje również aktualne trudności w Kościele lokalnym oraz koryguje błędy w zakresie doktryny i obyczajów, jeśli takie istnieją.

 

Proces synodalny obejmuje dwa etapy. Etap przygotowawczy to opracowanie, zgodnie z wolą biskupa diecezjalnego, zakresu prac synodalnych oraz podanie sposobu ich praktycznej realizacji. Kluczową rolę na pierwszym etapie ma do odegrania „Komisja przygotowawcza” i działające w jej ramach zespoły. Wierni świeccy już na tym etapie mogą zgłaszać swoje postulaty, propozycje i uwagi.

 

Przed rozpoczęciem Synodu biskup z pomocą komisji przygotowawczej przedstawia diecezjanom potrzeby i inicjatywy apostolskie, które będą przedmiotem obrad. Etap bezpośredni to wypracowanie wniosków w postaci dokumentu, w którym zostaną określone konkretne zadania do podjęcia w życiu i działalności różnych osób, stanów i instytucji w Kościele diecezjalnym.

 

Ważną rolę w pracach Synodu odgrywają Parafialne Zespoły Synodalne, których w naszym dekanacie jest 10 (tyle ile parafii). Co miesiąc odbywają się spotkania tych zespołów, z których sporządza się protokół. W czasie tych spotkań dyskutuje się na temat różnych potrzeb i inicjatyw apostolskich czy działań duszpasterskich. Wnioski w formie elektronicznej i papierowej przekazujemy do biura Synodu.

 

W każdej parafii na czele zespołu stoi przewodniczący, którym jest proboszcz. Pomagają mu: zastępca i sekretarz, który sporządza protokół i uwagi do konsultacji. W spotkaniach bierze też udział kilkanaście osób, które reprezentują m. in. różne grupy i stowarzyszenia działające w parafii. Owoce pracy tych zespołów są wykorzystywane do sporządzenia końcowych dokumentów i planów pracy duszpasterskiej na przyszłe lata. Nad całością pracy tych zespołów i przekazywaniu dokumentów synodalnych czuwa ksiądz relator dekanatu.

 

autor: ks. Piotr Machnik, relator, wikariusz w Nagoszynie
(tekst ukazał się w gazecie parafialnej „Nasz Kościół”, jesień 2019)